Verandering van de Geriatrische afdeling binnen Zonnehuisgroep IJssel-Veght

Zelfstandig lopen, de trap weer op kunnen, geen hulp meer nodig bij het wassen en aankleden, weer stevig op eigen benen staan. Na een ziekenhuisopname zijn dagelijkse handelingen niet altijd vanzelfsprekend. Maar dat kunnen ze wel weer worden! Dit is waar de afdeling Geriatrische Revalidatiezorg bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht naar streeft: samen met cliënten, familie en verwanten de zelfredzaamheid van cliënten maximaal vergroten.

Nul Vierentwintig werd benaderd om met de Geriatrische afdeling binnen de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een omslag te maken naar een andere manier van werken en denken.

Een verandering zou zich voor de opdrachtgever richten op:

  • Van het verzorgen van clienten naar het begeleiden van clienten, naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.
  • Medewerkers zouden zich in alles wat ze doen bewustmoeten zijn van de bijdrage die zij leveren aan revalidatie. Het ‘lief zijn’, verzorgen en overnemen van de zorgen van cliënten, zijn daarmee ondergeschikt aan het zoveel en snel mogelijk zorgen dat de cliënten zelfstandig kunnen zijn.
  • Andere eisen worden gesteld aan samenwerking tussen verschillende disciplines en aan de zorg- en begeleidingsattitude.
  • De relatie en omgang met familie/verwanten van cliëntenzou mogelijk veranderen.

“Naar een nieuw revalidatieklimaat” noemden we deze verandering!

Er werd bij aanvang van het traject getwijfeld door mensen of de revalidatie nu wel zo ander zou zijn en of hetgeen medewerkers nu deden, daadwerkelijk onvoldoende passend zou zijn. En of dit een andere manier van aansturing zou vergen was ook voor diverse mensen binnen de organisatie de vraag.

‘Het was zo inspirerend en bijzonder, juist voor de mensen in de zorg, waardoor iedereen de ontwikkeling naar een nieuw revalidatieklimaat wilde voortzetten’ vertelt Hilly Langewen, manager paramedische zorg.

Het proces waar jullie (Nul Vierentwintig) de regie over voerden en waar wij actief aan deelnamen, resulteerde in dat iedereen (medewerkers/behandelaren) de beweging wilde voortzetten. Onlangs liep ik mee met een aantal medewerkers binnen de Geriatrische afdeling en het is echt veranderd. Ik zie echt andere dingen!

“Wat heel goed werkte, is dat jullie via de inhoud, rondom werkelijke casuistiek, samen met ons uitzochten wat nu dan een nieuw revalidatieklimaat is. Bij deze reconstructie keken we daarin niet alleen wat er nog niet was, maar ook naar wat er al wel was. Dit waarderende (appreciative) werkte heel goed. Medewerkers ervoeren oprechte interesse, aandacht en ook dat alle zienswijzen op GRZ mogelijk zijn. We konden verder met dit instrumentarium, de acties en het vervolgvoorstel dat jullie maakten. Daarnaast was er bij ons enthousiasme en een drive ontstaan om het zelf voor te zetten.”

Wil je meer weten over deze opdracht, benader ons dan, Marieke of Joris