Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot het leveren van producten en diensten van O/24 Research & Organization Development. Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij door ons schriftelijk aanvaard.

 

Totstandkoming van de opdracht

De overeenkomst tussen O/24 Research & Organization Development en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of (3) door de schriftelijke bevestiging door O/24 Research & Organization Development van de telefonische aanmelding of opdracht van opdrachtgever.

 

De offerte is gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever tot dan toe is gegeven. De opdrachtgever staat ervoor in dat voor de opzet en uitvoering essentiële informatie is verstrekt. 0/24 Research & Organization Development  is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.

 

0/24 Research & Organization Development heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

 

Een offerte van O/24 Research & Organization Development is vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.

 

Verplichtingen en rechten van 0/24 Research & Organization Development

O/24 Research & Organization Development spant zich in om opdrachten voor levering van producten en diensten naar beste inzicht en vermogen, en vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling, uit te voeren. Uiteraard zal gedurende de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever regelmatig overleg plaatsvinden over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

 

Indien O/24 Research & Organization Development bij de aanvaarding en uitvoering van de werkzaamheden feiten of omstandigheden tegenkomt die de voortgang van de werkzaamheden of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, wordt de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld.

 

O/24 Research & Organization Development zal al het mogelijke doen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij krijgen en de medewerking die wordt verleend. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van O/24 Research & Organization Development geeft overschrijding van de levertijd geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

 

Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van 0/24 Research & Organization Development staat of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft 0/24 Research & Organization Development het

recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Resultaten van toepassing en gebruik van door ons verrichte studies, verstrekte adviezen en geleverde producten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloedssfeer van O/24 Research & Organization Development vallen. O/24 Research & Organization Development kan daarom geen garanties met betrekking tot de resultaten geven.

 

0/24 Research & Organization Development heeft het recht om de door haar ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. Het bureau zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen.

 

Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt er voor dat alle documenten en gegevens die O/24 Research & Organization Development nodig heeft voor het verrichten van de opdracht, tijdig in ons bezit komen. Verder moet 0/24 Research & Organization Development kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van de opdrachtgever.

Het is opdrachtgever niet toegestaan derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, anders dan met onze schriftelijke toestemming.

 

Feiten en omstandigheden, ontstaan door wijzigingen in beleid en/of organisatie van de opdrachtgever, dan wel in zijn directe (markt)omgeving, dienen onverwijld aan O/24 Research & Organization Development te worden gemeld, zodat daarmee in de uitvoering van de opdracht rekening kan worden gehouden.

 

Vertrouwelijkheid

O/24 Research & Organization Development is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever tegenover derden. Wij zullen in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder onze instemming, aan derden geen mededeling doen over onze aanpak, werkwijze en rapportages.

 

Aanpassing en beëindiging opdrachten

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals aanpassing van de opdracht.

 

Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

Opdrachtgever en O/24 Research & Organization Development hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijke uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt.

 

Ingeval van voortijdige beëindiging zal, tenzij anders overeengekomen, een opzegtermijn van een maand worden aangehouden. Tot dan toe verrichte werkzaamheden worden vergoed. Opdrachtgever noch O/24 Research & Organization Development kunnen in dat geval enig aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen.

 

Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

 

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

 

Tarieven en kosten

In onze tarieven en kosten en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn normale bureaukosten inbegrepen. De kosten van eventuele grote oplagen van notities, rapporten, boeken e.d. worden afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

 

Betaling

De diensten van O/24 Research & Organization Development worden, tenzij anders is overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Indien wij 30 dagen na vervaldatum geen betaling hebben ontvangen, is het bureau gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

 

Betaling van de eindfactuur strekt tot goedkeuring van beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever.

 

Indien de opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is deze naast het als dan verschuldigde bedrag, ook gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

 

Aansprakelijkheid

O/24 Research & Organization Development is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht, indien sprake is van opzet en/of grove schuld van het bureau/de adviseur.

 

 

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.

 

O/24 Research & Organization Development is niet aansprakelijk voor geleden vervolgschade, noch voor de schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever ons te vrijwaren.

 

Eigendom

Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde dienst of product, berust bij O/24 Research & Organization Development. Opdrachtgever verkrijgt het recht op gebruik van dit eigendom binnen het organisatieonderdeel waarop de opdracht betrekking heeft.

 

Geschillen

Op iedere overeenkomst tussen O/24 Research & Organization Development en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Bij eventuele geschillen tussen opdrachtgever en O/24 Research & Organization Development zullen partijen proberen dit geschil in der minne te schikken. Het geschil kan worden voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.

 

Indien het geschil niet wordt opgelost, dan kan het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.